SilkRoad Online Nam Dương

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
SilkRoad Online Nam Dương
SilkRoad Online Nam Dương

Trang chủ: SRONAMDUONG.COM

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/sronamduong.map100.d10/

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: SRO NAM DƯƠNG

Loại Game: Exp: 3x - Drop: 10%

Alpha Test: 06/06/2023 (03h) - Open Beta: 12/06/2023 (07h)

Ngày đăng: 15/06/2023 01:48 AM

    hỗ trợ member mới khi vào Sever.

    LH GM:0868.630.630

    Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ